Stadgar WWOOF Sverige ideell förening

Uppdaterade 20210512

§ 1. Firma och säte
World Wide Opportunities on Organic Farms, nedan kallad WWOOF Sverige, är en ideell förening med säte i Göteborg.
§ 2. Ändamål och syfte
Föreningens ändamål är att främja den ekologiska rörelsen genom att ge människor möjligheter att främst praktiskt men även teoretiskt lära sig om ekologiskt jordbruk. Medlemmar deltar som volontärer genom att hjälpa till med dagliga sysslor på ekologiska gårdar. Medlemmar deltar även som gårdsvärdar genom att ta emot volontärer som hjälper dem med dagliga sysslor på gården.Föreningens syfte är att vara ett verktyg och resurs för dem som vill få praktisk erfarenhet av ekologiskt jordbruk, livet på landet och ekologiskt hållbara livsstilar.WWOOF Sverige är en religiöst och politiskt obunden förening.
§ 3. Medlemskap och avgift
Varje enskild person med intresse att verka för föreningens målsättning kan bli medlem.Kommunikation med medlemmar går vanligtvis via hemsidan, mail och telefon men även träffar.Medlemmen har rätt till insyn i föreningens samtliga åtaganden så som löpande verksamhet, ekonomi etc.Den årliga medlemsavgiften för volontärer respektive gårdsvärdar fastställs årligen av årsmötet.  Medlemskap är giltigt 365 dagar efter att respektive medlemsavgift betalts in till föreningen.
§ 4. Utträde
Utträde sker per automatik efter 365 dagar om inte medlemskap förnyas genom att betala årsavgiften.
§ 5. Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar föreningen eller motarbetar dess syften och ändamål kan uteslutas av styrelsen. Vid eventuell uteslutning ska berörd medlem meddelas skriftligen. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan till årsmötet genom anmälan till styrelsen.
§ 6. Styrelse
Styrelsen väljs på årsmötet. Styrelsen skall bestå av ordföranden samt minst 3 och högst 5 ledamöter samt högst 2 suppleanter.Hälften av ledamöterna väljs för två år.Valbar är medlem, såväl gårdsvärd som volontär. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen. Styrelse åligger:- Avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning, som skall innehålla berättelse om verksamheten under året, (förvaltningsberättelse) samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under året, (resultaträkning) och för ställning vid räkenskapsårets utgång, (balansräkning). Dessa dokument ska lämnas till revisorn senast 2 veckor före årsmötet. -upprätta budget och fastställa årsavgifter för det kommande räkenskapsåret.
§ 7. Valberedning
Vid ordinarie årsmöte utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits.En person av dessa utses till att vara sammankallande i valberedningen.Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas på årsmötet.
§ 7. Revisorer
På årsmötet väljs för ett år en revisor och eventuellt en revisorssuppleant. Revisorns uppgift är att granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper.
§ 8. Firmatecknare
Föreningens firma kan tecknas av dem styrelsen utser, två i förening, varav en ska vara styrelseledamot.
§ 9. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.
§ 10. Årsmöte
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 februari. Ordinarie årsmöte ska hållas under mars eller april månad.Kallelse till årsmöte ska ges på föreningens hemsida. samt skickas ut som e-post senast två veckor innan årsmötet.Kallelse ska innehålla dagordning, motioner, verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning. Det justerade protokollet från årsmötet inklusive alla beslut skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast fyra veckor efter årsmötet. På ordinarie årsmöte skall följande agendapunkter avhandlas:1. Val av ordförande på årsmötet.1.a. Fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna2. Val av sekreterare för årsmötet3. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.5. Styrelsens årsredovisning.6. Revisorernas berättelse.7. Fastställande av resultat och balansräkning.8. Fråga om ansvarsfrihet av styrelsen.9. Beslut om årsavgifter och budget för nästa år.10. Val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.a) Val av styrelsens ordförande. väljs för en tid av 1 år.b) Val av övriga ordinarie ledamöter. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen väljs för en tid av 2 år.c) Val av suppleanter suppleanter väljs till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år. 11. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.12.  Val av revisor och revisorssuppleant. De väljs för en tid av ett år.13. Motioner.Inkomna motioner angivna i kallelsen behandlas.14. Övriga frågor15. Mötets avslutande
§ 11. Beslut
Vid beslut i styrelsen och på årsmötet skall enighet eftersträvas. Kan ej sådan uppnås, krävs minst ⅔ majoritet för att beslutet skall vara giltigt. Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 ledamöter är närvarande. På grund av spridningen av föreningens medlemmar över landet så skall mötesdeltagarna, då det är möjligt kunna delta på styrelsemöte och årsmöte på distans, via till exempel telefon eller videokonferens. Sådan deltagare är också röstberättigad.
§ 12 Ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster på två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte. Perioden mellan dessa årsmöten ska vara minst tre månader. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen
§ 13. Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster på två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte. Perioden mellan dessa årsmöten ska vara minst 3 månaderOm föreningen upphör skall samtliga tillgångar gå till den ideella föreningen FoWO (Federation of WWOOF Organisations dvs. WWOOF Independents).
14. Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med föredragningslista för extra årsmöte skall publiceras på föreningens hemsida samt skickas ut som e-post till medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt.Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.