WWOOF Sweden- Financial report 2022

WWOOF SVERIGE-
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2022
Nytt för år 2022 är att wwoofs kassör Malin Schreiber har skött bokföringen, istället för en
redovisningsbyrå. Detta för att spara pengar i föreningen.
Ekonomin 2022 har varit en förbättring till året innan, och resultatet ligger på ett plus, även om det
bara är ett litet plus på 859 kr. Detta beror delvis på att medlemsintäkterna var högre (300.000 kr
jämfört med 260.000 kr året innan), vi höjde medlemsavgifterna och växelkursen har varit gynnsam
med en stark euro, då nästan alla medlemsavgifter betalas i euro.
Kostnaderna har legat på 299.700 kr. De består av deltidslönen till vår koordinator Jandi 199.000
(45%) som är den största utgiften, avgiften till wwoofs plattform (57 000 kr), vi betalar moms på 25%
av medlemsavgifterna, redovisningstjänsten (10 000) och bankavgifter och paypal/stripe (17.000 )
och några mindre poster som försäkring och telefon utgör resten av kostnaderna.
Upprättat av kassör Malin Schreiber
230315

WWOOF SWEDEN-
MANAGEMENT REPORT FOR 2022
New for the year 2022 is that wwoof’s treasurer Malin Schreiber has taken care of the bookkeeping, instead of a
accounting firm. This is to save money in the association.
The economy in 2022 has been an improvement on the year before, and the result is in a plus, even if that
is only a small plus of SEK 859. This is partly due to the fact that membership income was higher (SEK 300,000
compared to SEK 260,000 the year before), we raised membership fees and the exchange rate has been favorable
with a strong euro, as almost all membership fees are paid in euros.
The costs have been SEK 299,700. They consist of the part-time salary of our coordinator Jandi 199,000
(45%) which is the biggest expense, the fee for wwoof’s platform (SEK 57,000), we pay VAT at 25%
of the membership fees, accounting service (10,000) and bank fees and paypal/stripe (17,000)
and some minor items such as insurance and telephone make up the rest of the costs.
Created by treasurer Malin Schreiber
230315